โครงการจัดหาปืนอาวุธปืนสวัสดิการ

ผู้มีสิทธิสั่งซื้ออาวุธปืน ได้แก่ ข้าราชการสังกัดกรมการปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน สมาชิก อส. ผู้บริหาร/สมาชิกสภาและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย และส่วนราชการที่กรมการปกครองอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการฯ แล้ว ได้แก่ข้าราชการกระทรวงยุติธรรม และผู้พิพากษา สำนักงานอัยการสูงสุด องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมสรรพสามิต กรมศุลกากร สนง.ตรวจคนเข้าเมือง กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวี สนง.คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ สนง.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สนง.ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง ผู้พิพากษา กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ สนง.ปลัดกระทรวงกลาโหม สนง.ตำรวจแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงคมนาคม กรมทางหลวง กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สนง.ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการวุฒิสภา กรมประชาสัมพันธ์ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตเข้าร่วมโครงการ